Ibrahim Children Park

Located at: Rahim Yar Khan, Punjab, Pakistan